قازىرگى ورنىڭىز:باتالار جيناعى » تولىق مازمۇن

ءجانابىل اعاعا

قوسىلعان ۋاقىت:2015-04-12رەداكتور:جۇمىكەنقاينارى:جۇڭگو قازاق باسپا ءسوز سايتىكورىلىمى:ىزدەلۋدە...


ماقسات كادىرقان ۇلى

ەلۋ ءبىر جىل ەلىم دەدىڭ،
ەڭىرەدىڭ،ەگىلدىڭ.
ەلۋ ءبىر جىل ەرىنبەدىڭ،
ارباسىنا جەگىلدىڭ.

تۇقىم بولىپ توگىلدىڭ دە،
بۇلاق بولدىڭ قاندىرىپ.
ورمان بولىپ ەگىلدىڭ دە،
سايا بولدىڭ ماڭگىلىك.

قوناق بولدىڭ جۇڭنانحايدا،
اق سارايدا كوسىلىپ.
مىڭ مارتەبە قۇرىلتايدا،
سوزگە شىقتىڭ شەشىلىپ.

جوعارىعا بارا ءبىلدىڭ،
تومەندى دە بارلادىڭ.
كەلگەندە دە جالالى كۇن،
قايىسپاعان تارلانىم.

ەكى عاسىر اراسىندا،
ەلۋ ءبىر جىل ىستەدىڭ.
جازىقسىز جان بالاسىنا،
الايمادىڭ،تىيىسپەدىڭ.

تالاي جاننىڭ ىسكە اسىردىڭ،
ىسكە اسپاعان ارمانىن.
مۇرىندىق بوپ كوش باسىنىڭ،
ۇزىلگەنىن جالعادىڭ.

ىسكەرلىگىڭ جاننان اسقان،
تالابىڭ مەن تالعامىڭ.
ەلۋ ءبىر جىل قاربالاستان،
جايلاپ تىنىم المادىڭ.

ءبىر قارماساڭ حالقىڭ ءۇشىن،
مىقتاپ-مىقتاپ قارمادىڭ.
ميلليونداردىڭ ءار تىنىسىن،
ورتالىققا جالعادىڭ.

ون ءۇش ۇلتتى الالاماي،
سارالادىڭ كوزىردى.
ءوز اعاسىن اعالاماي،
اعالادى ءوزىڭدى.

ات ۇستىنەن قولدى بەردىڭ،
جاياۋ جۇرگەن جاندارعا.
بىيىك تۇرىپ جولدى كوردىڭ،
جەتەلەيتىن ارمانعا.

سايىسپەن دە،جاي ىسپەن دە،
ەگەيلەرمەن تەڭەستىڭ.
قاراپايىم شاي ىشسەڭ دە،
ەل ەرتەڭىن كەڭەستىڭ.

قازى دا بوپ،قارا دا بوپ، 
قامىن جەمەي ءبىر باستىڭ.
كەي شاقتارى بالا دا بوپ،- 
ورەندەرمەن سىرلاستىڭ.

بىرگە جاساپ ەلىڭمەنەن،
قىس پەن كوكتەم،كۇز،جازىڭ.
كوممۋنيىستىك سەنىممەنەن،
وشپەيتۇعىن جىر جازدىڭ.-

ادالدىعىڭ،ادامدىعىڭ،
ۇرپاعىڭا ونەگە.! 
قايسارلىعىڭ،قاتالدىعىڭ،
كۇش باعىشتار دەنەڭە.

اكەلىگىڭ،جارقىندىعىڭ، 
اسقار شىڭداي كۇيگە ەنىپ.
وت باسىنىڭ تاتۋلىعىن،
ءبىز وزىڭنەن ۇيرەندىك. `!

كەرۋەنىن كەشكەنىڭدە،
ءومىر دەيتىن كەمەمەن.
سان مىڭ سوقپاق ەسكەۋىلدە،
قولتىعىڭنان دەمەگەن.

ارىنىڭمەن،دارىنىڭمەن،
ورىن اپسىڭ ساناما.
زۇپيراداي حانىممەنەن،
مىڭ جاساڭىز جان اعا.评论ىزدەلۋدە......
جوبا تۋرالى | ۋيچات تەكشە | بايلانىس ورناتۋ | ەرەجە - تۇزىم | لەبىز |

توراپتىڭ بارلىق ۇقىعى جۇڭگو قازاق باسپا ءسوز سايتىنا ءتان!

copyright 2018 京ICP备14027709号-2